هزار اسپی همان خاندان کیایی اشکور هستند که در قرن هشتم هجری در منطقه اشکورات رودسر حکم می راندند. سر دودمان این سلسله هندو شاه نـام داشت که در زمان حمله ایلخانان مغول به گیلان در سال ۷۰۶ هـ ق بـر منطقه حکمرانی می کرد.

پس از وی پسرش اسماعیل در اشکور فرمانروایی داشت. بعــد از وی فرزندش کیاملک بر تخت سلطنت منطقه نشست اما توسط سید علی کیا از قلمرواش رانده شد. اگرچه مجدداً بـه یـاری محمد یکی از خداوندان الموت قدرت را در دست گرفت. اما چندی بعد کیا ملک توسط نوه اش کیا جلال الدین از میان برداشته شد و کیا جلال الدین جانشین وی گردید کیا جلال الدین نیز توسط مهدی کیا از دودمان کامیاروند به قتل رسید. چندی بعد کیا محمد و کیا هزار اسپ دو تن از خویشان کیا جلال الدین به هنگام رزم کاشکو در سال ۸۱۹ هــ ـق از پای در آمدند که با مرگ آنان فرمانروایی خاندان هزار اسبی سپری شد.

 

منبع: خاندان های حکومتگر گیلان ، کیوان پندی

One comment

یک پاسخ ارائه کنید