هساشعر

سیفید کاغذ و خودکار

فاره سه ئی ، جه را

تِه ناب نیگا

لاپ ، ایتا هسا شعر !

 

واگردان فارسی :

 

خودکار بر سپیدی کاغذ

فرا رسیدی از راه

نگاه ناب تو

درست ، یک هسا شعر!

 

 

یک پاسخ ارائه کنید