هفت سال واقعه جنگل

تداوم جنبش جنگلی‌ها در فضای سیاسی آکنده از سوءظن ایران، و در بستر کشمکش قدرت‌های جهانی، موجب سه نوبت تغییر در پلت‌فرم سیاسی آن‌ها و شیوۀ مواجهه‌شان با نیروهای سیاسی داخلی و قوای نظامی خارجی شده بود. جنبشی که در اولین مرحلۀ خود (احرار / فدائیان جنگل و جنبش رهایی‌بخش ملی)، از طیف گسترده‌ای از حامیان داخلی ـ از شخص شاه گرفته تا عموم اهالی و دهقانان ـ برخوردار شده بود، کمترین مطالبۀ آن در سومین مرحله (کمیتۀ انقلاب سرخ ایران و انقلاب جنگل)، الغاء نظام سلطنتی و تاسیس یک جمهوری مستقل ایرانی بود! اکنون قریب به یک سده از واقعۀ جنگل می‌گذرد و شیوۀ مواجهه با واقعۀ جنگل نیز، همچون خود واقعۀ جنگل، سه دورۀ رو به تکامل را از سر گذرانده است. این پژوهش می‌کوشد براساس ارزیابی اسناد منتشر شده در طول یک سده گذشته، نگاهی متفاوت و کالبدشناسانه به این جنبش انقلابی داشته باشد.

پدیدآورندگان : سجاد کاوه شالدهی

یک پاسخ ارائه کنید