همأن (آمدن) Hama’n

​صرف فعل گیلکی : همأن/ فارسی : آمدن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

​​​​​ۊ (u)

ؤ (ow)

 

¤ ماضی ساده (آمدم …)

 مثبت : بۊمأم  بۊمأی  بۊمأ بۊمأیم بۊمأین بۊمأن

 منفی : نۊمأم  نۊمأی  نۊمأ  نۊمأیم نۊمأین نۊمأن

———————————

¤ ماضی نقلی (آمده) »  بۊمئه

———————————

¤ ماضی بعید (آمده بودم …)

مثبت : بۊمأ بؤم /  بۊمأ بی / بۊمأ بؤ /  بۊمأ بیم /  بۊمأ بین /  بۊمأ بؤن

منفی : نۊمأ بؤم /  نۊمأ بی / نۊمأ بؤ /  نۊمأ بیم /  نۊمأ بین /  نۊمأ بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (آمده باشم …)

مثبت : بۊمأ بوم/  بۊمأ بی/  بۊمأ بو/  بۊمأ بیم/  بۊمأ بین/  بۊمأ بون

منفی : نۊمأ بۊم/  نۊمأ بی/  نۊمأ بۊ/  نۊمأ بیم/  نۊمأ بین/  نۊمأ بۊن

———————————

¤ ماضی استمراری (می آمدم …)

 مثبت :  همأم   همأی   همأ   همأیم  همأین   همأن

منفی :  نمأم   نمأی   نمأ   نمأیم   نمأین   نمأن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می آمدم …)

 مثبت : همأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : همأ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی : نمأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می آمدم …)

مثبت : همأ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : همأ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ مضارع اخباری (می آیم …)

 مثبت : هنم (hanem)   هنی   هنه    هنیم  هنین   هنن

 منفی : نیأنم  نیأنی  نیأنه  نیأنیم  نیأنین  نیأنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بیام …)

 مثبت : بیئم (biyem) / بیئی /  بیه /  بیئیم / بیئین / بیئن

 منفی : نیئم / نیئی / نیه /  نیئیم / نیئین / نیئن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میام …)

 مثبت : همأ  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : همأ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  بیه  (بیا)
¤ فعل نهی :  نیه  (نیا)

یک پاسخ ارائه کنید