هوردن (آوردن) Haverdən

صرف فعل گیلکی : هوردن/ فارسی : آوردن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

ۊ (u)

ؤ (ow)

¤ ماضی ساده (آوردم …)

 مثبت : بیأردم (byardəm)  بیأردی  بیأرد بیأردیم بیأردین بیأردن

 منفی : نیأردم (nyardəm)  نیأردی  نیأرد نیأردیم نیأردین نیأردن

 ———————————

¤ ماضی نقلی (آورده ام …)

 مثبت : بیأردأم  بیأردأی  بیأرده  بیأردأیم  بیأردأین  بیأردأن

 منفی : نیأردأم  نیأردأی  نیأرده  نیأردأیم  نیأردأین  نیأردأن

———————————

¤ ماضی بعید (آورده بودم …)

مثبت : بیأرده بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : نیأرده بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (آورده باشم …)

مثبت : بیأرده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نیأرده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

———————————

¤ ماضی استمراری (می آوردم …)

 مثبت :  هوردم (haverdəm)  هوردی   هورد   هوردیم   هوردین   هوردن

منفی :  نیأردم (nyardəm)  نیأردی   نیأرد   نیأردیم   نیأردین   نیأردن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می آوردم …)

 مثبت : هورده نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : هورده ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی : نیأرده نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می آوردم …)

مثبت : هورده دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : هورده دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ مضارع اخباری (میارم …)

کلاچای:

 مثبت : هورم (haverəm)   هوری   هوره    هوریم  هورین   هورن

 منفی: نیأرم (nyarəm) نیأری  نیأره  نیأریم  نیأرین  نیأرن

 

قاسم‌آباد:

مثبت: هورنم haverenem هورنی هورنه هورنیم هورنین هورنن

 منفی : نیأرنم (nyarenəm) نیأرنی  نیأرنه  نیأرنیم  نیأرنین  نیأرنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بیارم …)

 مثبت : بیأرم  بیأری  بیأره  بیأریم  بیأرین  بیأرن

 منفی : نیأرم  نیأری  نیأره  نیأریم  نیأرین  نیأرن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میارم …)

 مثبت : هورده  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : هورده دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  بیأر  (بیار)
¤ فعل نهی :  نیأر  (نیار)

 

یک پاسخ ارائه کنید