وأرگئنتن (پهن کردم) vargentən

 صرف فعل گیلکی وأرگئنتن/ فارسی پهن کردن

 

¤ ماضی ساده

 مثبت : وأرگئنتم، وأرگئنتی، وأرگئنت، وأرگئنتیم، وأرگئنتین، وأرگئنتن

 منفی : وأنِرگئنتم، وأنرگئنتی، وأنرگئنت، وأنرگئنتیم، وأنرگئنتین، وأنرگئنتن

مثال: سفرهء وأرگئنتم (=سفره رؤ پهن کردم)

———————————

¤ ماضی نقلی (پهن کرده) » وأرگئنته /vargente/

———————————

¤ ماضی بعید (پهن کرده بۊدم، …)

مثبت : وأرگئنته‌بؤم، وأرگئنته‌بی، وأرگئنته‌بؤ، وأرگئنته‌بیم، وأرگئنته‌بین، وأرگئنته‌بؤن

منفی : وأنرگئنته بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (پهن کرده باشم …)

مثبت : وأرگئنته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : وأنرگئنته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی تمنایی (پهن می‌کردم، …)

 مثبت :وأرگئنته نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : وأرگئنته ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : وأنرگئنته نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

مثال: أخر مره بؤته بی، مۊ قالیء وأرگئنته نأبؤم (=اگه بهم می‌گفتی، من قالی رؤ پهن می‌کردم)

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم پهن می‌کردم، …)

مثبت : وأرگئنته دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : وأرگئنته دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم پهن می‌کنم، …)

 مثبت : وأرگئنته درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : وأرگئنته دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (پهن می‌کنم، …)

 مثبت : وأرگئنم، وأرگئنی، وأرگئنه، وأرگئنیم، وأرگئنین، وأرگئنن /vargenəm/

 منفی : وأنرگئنم، وأنرگئنی، وأنرگئنه، وأنرگئنیم، وأنرگئنین، وأنرگئنن

———————————

¤ فعل امر  : وأرگئن (=پهن کن)
¤ فعل نهی : وأنرگئن (=پهن نکن)

یک پاسخ ارائه کنید