وؤبؤن (بر چیزی بودن) vobon

صرف فعل

✔️ وؤبؤن (فارسی: بر روی چیزی بودن)
صرف ماضی فعل وؤبؤن (فارسی: بود)
غرب گیلان: وابۊ/ وأجه‌بۊ
شرق گیلان: وؤبؤ/ وره‌بؤ

مثال:

دارِ سر خۊج وؤبؤ (=بر روی درخت خوج بود)

 

صرف مضارع فعل وؤبؤن (فارسی: هست):
غرب گیلان: وأجه‌ (منفی: وأنجه)
شرق گیلان: وره (منفی: وننه)

مثال:

دارِ سر خۊج وره (=بر روی درخت خوج هست)

یک پاسخ ارائه کنید