وؤسۊسن (پاره شدن) vosusən

 صرف فعل گیلکی وؤسۊسن/ فارسی پاره شدن

 

¤ ماضی ساده (پاره شد) » وؤسۊس /vosus/

———————————

¤ ماضی نقلی (پاره شده) » وؤسۊسه

———————————

¤ ماضی بعید (پاره شده بۊد) » وؤسۊسه بؤ

———————————

¤ ماضی ملموس (داشت پاره می‌شد) » وؤسۊسه دؤبؤ

———————————

¤ مضارع ملموس (داره پاره می‌شه) » وؤسۊسه دره

———————————

¤ مضارع اخباری (پاره می‌شه) » وؤسنه /vosənə/

———————————

¤ مضارع التزامی (پاره بشه) » وؤسه

یک پاسخ ارائه کنید