واخاک/ با خاک یکسان

ایوار بیده ایی
تی پاجیر
خاک، واهیله بو
من هویه ایسام
تی واخاکم

 

برگردان:

ناگهان اگر دیدی
زیر پایت
خاک، بی قراری می کند
من همانجا هستم
برای تو با خاک یکسانم

یک پاسخ ارائه کنید