وامجنامه

اَلو!… سلام پیلئِه‌مار”حوا”!
پور زماته که وامجنامه’نِ مِئن گردم
بفاَمم اولی‌جنگ ِ رگ و ریشه دورون-
زناک ِ پا در میان بو، یا پولِ پاماله!؟
انگوشت به‌گازاُ کود مرا تی جدولی‌زاستن!
چقد خُب دیچِه زندگی‌سنگاَ آ”کریم”
کی هر شکم دوقلو بزاستی نر و ماده!
همشکم دوقلونِ ازدواجم قدغن بو
خوایم بدانم هَه پاایشکیل، “قابیلاَ” وادار بوکود تا-
خو همشکم “اقلیما”واسی، “هابیلاَ” بوکوشه!؟
تلگرام ِ مِئن تی جواب ِ منتظرم!
راگیری کلمه’ناَ بینیویس!:
پا، پا، پلنگی، جا نزنی کلنگی!
داخیلاَ بوئنِ رانیشان: دابلنا، دابلنا-
“گیلِ مهرورزانِ انجمن، “دکتر فایقِ” ساختمان.
وای!… چی‌جایی!…
مار، موره ایگانِه اویاَ! اوه، اوه، اوه…

برگردان:

پژوهش‌نامه

اَلو!… سلام مادربزرگ “حوا”!/ خیلی وقت است در پژوهش‌نامه‌ها می‌گردم/ بفهمم در درونِ رگ و ریشه‌ی نخستین‌جنگ/ پای زن، در میان بود؛ یا جای پای پول!؟/ ز
اییدنِ جدولیِ تو مرا حیرت‌زده کرد!/ “آقاکریم”، چقدر خوب چیده است چرخِ زندگی را!/ که هر شکم دوقلو زاییدی نر و ماده!/ ازدواجِ دوقلوهای همشکم هم، ممنوع بود/ می‌خواهم بدانم همین اشکال، “قابیل” را وادار کرد تا-/ به‌خاطرِ “اقلیما”، “هابیل”، را بکُشد!؟/ در تلگرام، منتظرِ جواب‌ات هستم!/ واژگانِ رهگیری را بنویس!/ پا، پا، پلنگی، جا نزنی کلنگی!/ آدرس ِ داخل‌شدن: دابلنا، دابلنا-/ “انجمنِ مهرورزانِ گیل”، ساختمانِ دکتر “فایق”/ وای!… چه جابی!…/ مار، مُهره می‌اندازد آن‌جا! اوه… اوه… اوه…

گیلکی “شُخی‌شعر”
کتاب ِ “اَلو…!؟”
محسن آریاپاد

 

منبع: کانال گیله برازه

یک پاسخ ارائه کنید