واگردان گیلکی غزل حافظ

هانم ایتا جه طنزانه روزیگاره که جناب کاس آقا باخَیه شعر حافظا که اونم پوره جه تصویر و ایهام و استعاره و …به گیلکی واگردانه ! البته جسارته ولی خودمانیما مَثله انکه بدم جه آو در نامو تقدیم به شومان عزیز ان :


عکس روی تــــو چـــو در آییــــنه جـام افتاد

عارف از خــنده ی مـــی در طمع خام افتاد

حسن روی تــــو بـــه جلوه که در آیینه کرد

ایـــــن هــــمه نقش در آییـــنه اوهـام افتاد

غــــیرت عشق زوانِه هـــمه خاصان ببــرید

کـــــز کجا سرّغمش در دهــــن عــام افتاد

مـــن ز مسجد بـــه خرابـات نـه خود افتادم

اینــــم از عـــهد ازل حاصـل فــــرجـام افتاد

چه کــــند کــز پـــی دوران نـرود چون پرگار

هــــرکـــه در دایـره ی گــــردش ایــام افتاد

در خــــم زلف تــــو آویخت دل از چـاه زنـخ

آه کــــز چــاه بــــرون آمـــــد و در دام افتاد

آن شد ای خوجه کـه در صومعه بازم بینی

کــــار مــــا بـا رخ ساقـــی و لب جام افتاد

زیـــر شمشیر غمش رقص کنان بایـد رفت

کانکــه شـد کشته او نیک سر انجـام افتاد

هر دمش بامن دلسوخته لطفی دگر است

این گدا بین کـه چه شایسته ی انعام افتاد
.


واگردان گیلکی غزل حافظ :


عسکــــــــه تِــــه رو ، هَـــتو دراَیــــنه ی جــــــام دکفت

عارفـــــم جــه مِــیه خــنده ، طـمایــــــه خــــــام دکفت

تِـــه خورَم رو کـــه ایتا جلـــــوه بوکــــود اَیـــنه مئـــــــن

اَ هـــمه نقــش اونـــــــــــــه آئیــــنه اوهـــــــــام دکفت

اَ همــه عسک مــی و نقش و نیگارا کــی چــــاکـــــــود

ایتا سویـــه دیمِه ساقـــی یه کـــــــه در جـــــــام دکفت

عشــقه غییرت ، زوانِـــــه هــــــــمه خـاصــــانـا وابـــی

جــه کـــویــا سرّه اونِــه غـــــــــم ، داهــانِــه عـام دکفت

مـــن جـــه مچّد بـــــــــــه خـــرابــات ، مِـــه ره دنکفــتم

اَ ن جـــه اون عـــهد ازل ، حاصـیل فــــــــــــرجـام دکفت

چی بوکــنه مَثلِه پرگار ، هـَتو دونبـال دوران نـــــــی شه

هــــــرکـــــی در دایـــــره ی گــــــردش ایـــــــــام دکـفت

تَــــــه خَمِه زولفا واو ِخت دیل ، جـه چالکـایــــــه گــولی

آه جـــه چـــــا ، بــــئرون بــامــــو و بـــــــــه دام دکفت

هانِــــــه ای خواجــه کـــه در صــومعه بـــــازم بــیدینی

آمِـــــه کــــار بـــا دیــــــم ساقـــی و لب جــــــام دکفت

اونِه شمشیره غمِه جیر هتو رخص کُدان وستی شوئن

کــــه اونِــه کوشته ایتا خورمــه ســــــــــرانجـام دکفت

هــــــــــــــر زمــات بــا منِــه دیلسوخته لــــوطفه اَلَـدِه

اَ گــــــدایـــا تـــــو بیـــــــــــــدیــن لاقته انـعــــام دکفت

صــــوفیــــانــم هـــــــمه تانــــید نظــــــــر بــاز و حـریف

اَ مِئــــــــــــن حـافـــظِ دیـلسوخـتـه بــــــدنـــــام دکفت

یک پاسخ ارائه کنید