وُشمارَش

دیل مِه شین تِه واستی یه،کی غم دأره

وُشمـارَش کـــــودان دره ، ماتــــــم دأره

ولـی تـــو مَـــرَ بـوگــــوفتی ، خلــق ِ ور

خنــــده اَمــــرَ ، اَنِـه کلّه کــــــــم دأره !

 

واگردان فارسی :

 

دل ام به خاطر تو ، در اندوه و غم است

ماتم دارد و نوحه خوانی می کند

ولی تو در نزد مردم با تمسخر و خنده

به من گفتی : این کلّه اش کم دارد !

 

یک پاسخ ارائه کنید