وکتن (شدن، اتفاق افتادن)

 صرف فعل گیلکی وکتن/ فارسی شدن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

تذکر: حالت‌های A حالت نوشتاری و حالت‌های B حالت‌گفتاری هستند.

ۊ (u)

ؤ (ow)

————————————

¤ ماضی ساده (شدم …)

 مثبت : وکتم vakətəm وکتی  وکت  وکتیم  وکتین  وکتن

 منفی : ونکتم vanəktəm ونکتی  ونکت ونکتیم  ونکتین  ونکتن

————————————

¤ ماضی استمراری (میشدم …)

 مثبت : وکتم  وکتی  وکت  وکتیم  وکتین  وکتن

 منفی : ونکتم  ونکتی  ونکت  ونکتیم  ونکتین  ونکتن

————————————

¤ ماضی ملموس (داشتم میشدم …)

مثبت : وکته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : وکته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 

————————————

¤ ماضی تمنایی (میشدم …)

 مثبت : وکته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی۱ : وکته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی۲ : وکته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

————————————

¤ ماضی نقلی (شده ام …)

 مثبت : وکتۀم vakətam وکتۀی  وکتۀﻪ  وکتۀیم  وکتۀین  وکتۀن

 منفی : ونکتۀم vanəktam ونکتۀی  ونکتۀﻪ  ونکتۀیم  ونکتۀین  ونکتۀن

 ————————————

¤ ماضی بعید (شده بودم …)

مثبت : وکته  بؤم /  بی /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : ونکته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

————————————

¤ ماضی التزامی (شده باشم …)

مثبت : وکته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : ونکته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

 ————————————

¤ مضارع اخباری (میشم …)

 مثبت : وکنم vakənəm وکنی  وکنه  وکنیم  وکنین  وکنن

 منفی :  ونکنم vanəkənəm ونکنی  ونکنه  ونکنیم  ونکنین  ونکنن

————————————

¤ مضارع التزامی (بشم …)

 مثبت : وکم vakəm وکی  وکه  وکیم  وکین  وکن

 منفی : ونکم vanəkəm ونکی  ونکه  ونکیم  ونکین  ونکن

————————————

¤ مضارع ملموس (دارم میشم …)

 مثبت : وکته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : وکته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

————————————
¤ فعل امر :  وکی  (شو)
¤ فعل نهی :  ونکی  (نشو)

یک پاسخ ارائه کنید