وگیتن (برداشتن) Vegitən

صرف فعل گیلکی : وگیتن/ فارسی : برداشتن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

تذکر: حالت‌های A حالت نوشتاری و حالت‌های B حالت‌گفتاری هستند.

 

———————————

¤ ماضی ساده (برداشتم …) و  ماضی استمراری (بر میداشتم …)

 A

 مثبت : وگیتم (vegitəm)  وگیتی  وگیت  وگیتیم  وگیتین  وگیتن

 منفی : ونیگیتم (venigitəm)  ونیگیتی  ونیگیت  ونیگیتیم  ونیگیتین  ونیگیتن

 B

 مثبت : وئیتم (veytəm)  وئیتی  وگیت  وئیتیم  وئیتین  وئیتن

 منفی : ونیتم (veniytəm)  ونیتی  ونگیت  ونیتیم  ونیتین  ونیتن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم بر میداشتم …)

A

مثبت : وگیته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : وگیته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 B

مثبت : وئیته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : وئیته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (بر میداشتم …)

 A

 مثبت : وگیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : وگیته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : ونگیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 B

 مثبت : وئیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : وئیته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : ونیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی نقلی (برداشته ام …)

 A

مثبت : وگیتأم  وگیتأی  وگیته  وگیتأیم  وگیتأین  وگیتأن

منفی : ونگیتأم  ونیگیتأی  ونیگیته  ونیگیتأیم  ونیگیتأین  ونیگیتأن

 B

مثبت : وئیتأم  وئیتأی  وئیته  وئیتأیم  وئیتأین  وئیتأن

منفی : ونیتأم  ونیتأی  ونیته  ونیتأیم  ونیتأین  ونیتأن

———————————

¤ ماضی بعید (برداشته بودم …)

 A

مثبت : وگیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : ونگیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 B 

مثبت : وئیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : ونیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (برداشته باشم …)

 A

مثبت : وگیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

منفی : ونگیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 B

 مثبت : وئیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : ونیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

———————————

¤ مضارع اخباری (بر میدارم …) و  مضارع التزامی (بردارم …)

 A

 مثبت : وگیرم  وگیری  وگیره  وگیریم  وگیرین  وگیرن

 منفی : ونگیرم  ونیگیری  ونیگیره  ونیگیریم  ونیگیرین  ونیگیرن

 B

 مثبت : وئیرم  وئیری  وئیره  وئیریم  وئیرین  وئیرن

 منفی : ونیرم  ونیری  ونیره  ونیریم  ونیرین  ونیرن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می دارم …)

 A

 مثبت : وگیته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : وگیته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 B

 مثبت : وئیته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : وئیته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر :  وگیر  (بردار)
¤ فعل نهی :  ونگیر  (بر ندار)

یک پاسخ ارائه کنید