ویریس

نازکه کولوشه کی دسته بوکونی و تاب بدی

بِه ویریس

ایتا سفت لافند مانستان

پارا کودن دِ نشا به راحتی

ویریس، می جانه گیلکی جَه، امر به ویریشتنه م کونه

ویریس و جان پایی نوکون

کار، تره دوخانه

 

فارسی:

کاه نازک را که دسته کنی و ببافی

می شود ویریس(طنابی از ساقه های برنج)

چون طنابی محکم

دیگر نمی شود به آسانی پاره اش کرد

ویریس به گیلکی عزیزم امر به برخاستن هم می کند

برخیز و تن پروری نکن

کار تو را می خواند

یک پاسخ ارائه کنید