پاییز

خؤ زرده گازانا واکوده

دارانا

خندا گیفته !

 

واگر دان به فارسی :

 

پائیز

دندان های زردش را نمایان کرده

درختان را

به خنده و تمسخر گرفته است !

 

یک پاسخ ارائه کنید