پاپولی

زمستان ِ سرد سوج

سینگین ِ ورف

هیکس وانَوَرسه

پاپولی یان ِ آوالا

 

واگردان فارسی :

 

در سرمای سوزان زمستان

در بارش سنگین برف

هیچکس نمی پرسد

احوال پروانه ها را

 

یک پاسخ ارائه کنید