پوسته/بشکن

می اَمونه رِه
پوسته ایشکنی
یا
تی شونه رِه

 

برگردان:

برای آمدن َم
بشکن می زنی
یا
برای رفتن َت

یک پاسخ ارائه کنید