پوشاک مردم گیلان

پوشاک از امتیازات انسان است و البته نظریه ها در باب آن متنوع است. اگرچه پوشاک به عنوان یک پدیده‌ی فرهنگی تغییر می کند، اما آنچه که در جهت حفظ میراث فرهنگی قابل توجه است، حفظ پوشاک سنّتی است.

پوشاک مردم گیلان زمین چون دیگر سکونتگاه‌های انسانی‌، درگذشته‌های این سرزمین ریشه دارد. آثار مکشوفه در گیلان که سوابق زندگی در این منطقه را به چهار و اندی هزار سال به عقب کشانده است، بزرگترین نشانه‌هایی هستند که ما را با فضای زندگی اسلاف این سرزمین آشنا می‌کنند. در هرحال پوشاک به تنهایی معرف کار، اندیشه، سلیقه و مکان زندگی انسان‌هاست.
در این پژوهش تلاش شده است تا مجوعه‌ایی از پوشاک سنّتی مردم گیلان معرفی شود. مطالعه، گردآوری و ثبت دقیق انواع پوشاک سنتّی و بومی، ضمن آن که باعث حفظ میراث هنری و فرهنگی منطقه خواهد شد، در علاقمندی و آشنایی مردم نسبت به هویت رهنگی این سرزمین نیز موثر خواهد بود.

پوشاک مردم گیلاناین پژوهش در پنج فصل: طرح تحقیق، پوشاک مردان، پوشاک بانوان، پوشاک نوزادان و پوشاک سایر اقوام تدوین شده است.

یک پاسخ ارائه کنید