پیر ِ بولبول

تازَه کؤد

جوان ِ بولبول ِ خادَن

پیرَ بؤسته بولبول ِ

شیرین یادان َ

 

واگردان فارسی :

 

تازه کرد

آواز خوانی بلبل ِ جوان

خاطره های شیرین ِ

بلبل پیر را

 

یک پاسخ ارائه کنید