پیشاشو/استقبال

ضرب گیفتاندره

بامانه سر

دشت و دامانه سر
بهاراَ،

پیشا شو

وارش.

چاووشی بخوانید

 

 

برگردان:

ضرب می گیرد

بر بام ها

بر دشت و دامنه ها

بهاررا،

پیشواز رفته

وارش.

چاووشی بخوانید.

یک پاسخ ارائه کنید