پیلدانه مرغ گرویی – داستان

قسمت اول

حتما” شمانم-چانکش دانید -کی عی سا؟!چانکش همون گیله مردروستایی زحمت کشه کی دوتا-زنبیل بزرگا- دردوسر یک چوب بلندتقریبا” دومتری -دبسته -اونه وسطا نهه خو-دوش سر-(بصورت تعادلی) ودایم بازار به بازار ومحل به محل گردش کونه وخوره باخرید وفروش کاسبی کونه…خوزن وبچه رزق وروزیه باتلاش وزحمت به چنگ آوره…حالا ممکنه-اونه محصول-میوه وتره بار ببه-یا سیروپیاز-یاحبوبات-یامرغ وحروس وجوجه-اردک وغاز قدیم چانکش زیادبو-ولی الان باوجودماشین وموتور.مثل سابق چانکشی رواج ناره -ولی بازم درو دهاتان که هنوز پاک ودست نخورده وبکر بمانسته -پیدابه آمی داستان هم مربوط به عی تا چانکشه…..؟!

قسمت دوم

چانکشان همه درستکارو زحمت کشند-ولی بلانسبت بقیه سیدکاظیم-ازاون چانکشانی بو کی اونه جنس ایزه-خورده شیشه داشتی….روزان راه دکفته درودهات ومرغ وخروس -هی عی…بعدبوردی شهر گرانتر فروختی عی روزکی سیدکاظیم-بوشابو بالا محله مرغ وخروس بیهینه-(بخره) هتو کی دادزه عی-وروستا یا-شاته به شاته(کوچه به کوچه)-دور زه عی- تا زناک بیچاره -وخان (صدا)بزا-مشتی مشتی-مرغ هینی؟! سیدکاظیم بوگوفت…پس چی کی هینم!!زناک بیچاره بوگفت-بلتا اوسان بیا درون صحرا-مرغانا -بیدین -سیدکاظیمم جه خداخواسته-بلته (درب چوبی-)یا-عی تاعی تا اوساد-بوشو-وسط حیاط-آغوذ داره-زیر -اطراق بوکود سیدکااظیم زناکا-واپرسی-تی مردخانه نی عسه؟! زناک بوگوفت می مردا-چیکارداری-خودم الان مرغانا -گیرم آورم…هنوزیکربع نگذشتابو-کی زناک ده تامرغا- بی گیفت-اوشانه پایا-دوتادوتا -باویریس-(طنابی که با کاه میبافند) دبست-بنه سیدکاظیم -زبیل کنار-بوگوفت-مشتی اشانه قیمتابوگو!!سیدکاظیم بوگوفت-ا-نه تامرغ ۸۰۰تومان-عی تا پیله مرغ هم۲۰۰تومن-جمعا”-به هزارتومان-مار.. خوبه-راضی عی سی-بسم الله…………..؟

زناک بوگوفت-نه خیلی کمه-اون-هشتامرغ-هزارتومن مرغ بزرگ وتخم کن-هم پونصدتومن…….؟!سیدبی چون وچرا بوگوفت -قبوله مار-ولی بیک شرط- مرا پول همرا نیه -یعنی کاسبی نوکودامه-اگر اشکال ناره-فردا تره هزاروپونصدتومن آورم–اعتبارکونی یانه؟!

زناک بوگوفت-تی سبزه شاله جا معلومه-کی سیدی-تی احترام به جایه…سروجانم فدای سادات ولی می مردانه-سفارش بوکوده کی نسیه فادان نمایا سید رنگ هتو بوبو مثل گچ-زناک بوگوفت-اگر خودش خانه عی سابو-عیبی ناشتی-برار-ترسم بایه می آمرا دعوا بوکونه-ولی بازم-اگر تو-عی چی-گرو بنهی عیبی ناره بوبور….سید ایزه فکر بوکودودستی به خو ریش جوگندمی بکشی وپوگوفت-راست گویی مار-حق باتویه!! من چیزی نارم گرو بنهم-کی ارزشمند بوبوهه-ها پیلا مرغه

۵۰۰تومانی نهم تی ورجه گرو-هزارتومان کی باوردام می پیلامرغ بورم-…زناک بیچاره اصلا” به سر دی نی بو- کی اون چی بوگفتا…سواد-مواد-هم کی ناشته… سیدکی اصلا” یک قران پول فاندابو؟!اما کمی عاقلانه فکر بوکودالبته بفکر خودش-واگردست سیدا-بوگفت هزار وپونصدتو من واباوری-نه هزار تومن…..سیدکلاش بو- بوگفت خدابیامرزه تی پیرا….حق باتویه…..ولی من

۸تامرغ بورم-پیله مرغا نهم گرو–خاخور-ترا بخدا-می امانتی خیانت نوبوهه-مواظب بوبو-سگ وشاهال(شغال) می مرغ گرویی یا نوخوره…هتو کی تو-رودربایستی وتعارف ناری-منم -مثل خودتان رفتارکونم-اگر موازسر-پیلامرغ کما-به-دیناری ترا-فاندم هیچ-خسارتم فاگیرم-بگم برسو-فوبوسته(اشک میریخت)-غش غش کوده وگوفته-چان کش برپدر-تو لعنت –تو مرغ هینی-مرغ؟ْ! گول آقا-تی ره بمیرم توچقدر-ساده دیلی-آخه-تقصیر ناری تی دست ودیل پاکه-شیمی عقیده صافه-بخدا شوما-جا بهشته دله (وسط)یه/////////

یک پاسخ ارائه کنید