پیله شَو

نانَم پیله شَو ِ دورون

من زیندانی ام ؟

یا آفتاو

سییا دئوار ِ پوشت !

 

واگردان فارسی :

 

نمی دانم در این شب عظیم

آیا من زندانی ام ؟

یا آفتاب

پشت این دیوار سیاه !

 

یک پاسخ ارائه کنید