تِه غورصه

پارپاره یه مه دیل

دیلا

پینیک زئن درم !

 

واگردان فارسی :

 

از غصه ی تو

دل ام پاره پاره است

دل را

دارم وصله دوزی می کنم !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید