هر روز

من و مِه پیر ِ پیچا

چوم به چوم

گب زنیم

 

واگردان فارسی :

 

هر روز

من و گربه پیرم

چشم در چشم هم

حرف می زنیم

 

یک پاسخ ارائه کنید