چئن (چیدن) Chən

صرف فعل گیلکی: چئن/ فارسی: چیدن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

 

¤ ماضی ساده (چیدم …)

 مثبت : بچئم (bechəm) بچی (bechi)  بچه بچیم بچین بچئن

 منفی : نچئم (nechəm)  نچی  نچه  نچیم  نچین  نچئن

———————————

¤ ماضی استمراری (می چیدم …)

 مثبت :  چئم (chəm)  چئی   چئه   چئیم   چئین   چئن

منفی :  نچئم (nechəm)  نچئی   نچئه   نچئیم   نچئین   نچئن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می چیدم …)

مثبت : چئه دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : چئه دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می چیدم …)

 مثبت : چئه نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : چئه ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ ماضی نقلی ( چیده ) »  بچئه

———————————

¤ ماضی بعید (چیده بودم …)

مثبت : بچئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /   بین / بؤن

منفی : نچئه بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (چیده باشم …)

مثبت : بچئه بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

منفی : نچئه بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

مثبت : بچئه دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : بچئه ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

مثبت : بچئه دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : بچئه ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ مضارع اخباری (می چینم …)

 مثبت : چینم (chinəm)  چینی   چینه    چینیم  چینین  چینن

 منفی : نچینم (nechinəm)  نچینی  نچینه  نچینیم  نچینین  نچینن

———————————

¤ مضارع التزامی (بچینم …)

 مثبت : بچینم (bechinəm)  بچینی  بچینه  بچینیم  بچینین بچینن

 منفی : نچینم (nechinəm) نچینی  نچینه  نچینیم  نچینین نچینن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میچینم …)

 مثبت : چئه  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : چئه دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  بچین   (بچین)
¤ فعل نهی :  نچین   (نچین)

———————————

¤ افعال مجهول  :

بچئه بؤبؤ (چیده شد) / بچئه نئه (چیده شده است) / بچئه نابؤ (چیده شده بود)

 

یک پاسخ ارائه کنید