چاگوتن (درست کردن) Chagutən

صرف فعل گیلکی : چاگۊتن/ فارسی : درست کردن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

تذکر: حالت‌های A حالت نوشتاری و حالت‌های B حالت‌گفتاری هستند.

ۊ (u)

ؤ (ow)

———————————

¤ ماضی ساده (درست کردم …)

 A

 مثبت : چاگۊتم  چاگۊتی  چاگۊت  چاگۊتیم  چاگۊتین  چاگۊتن

 منفی : چانؤگۊتم  چانؤگۊتی  چانؤگۊت  چانؤگۊتیم  چانؤگۊتین  چانؤگۊتن

 B

مثبت : چاتم  چاتی  چاگۊت  چاتیم  چاتین  چاتن

منفی : چانؤتم  چانؤتی  چانؤگۊت  چانؤتیم  چانؤتین  چانؤتن

———————————

¤ ماضی استمراری (درست میکردم …)

 A

 مثبت : چاگۊتم  چاگۊتی  چاگۊت  چاگۊتیم  چاگۊتین  چاگۊتن

 منفی : چانؤگۊتم  چانؤگۊتی  چانؤگۊت  چانؤگۊتیم  چانؤگۊتین  چانؤگۊتن

 B

مثبت : چاتم  چاتی  چاگۊت  چاتیم  چاتین  چاتن

منفی : چانؤتم  چانؤتی  چانؤگۊت  چانؤتیم  چانؤتین  چانؤتن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم درست میکردم …)

A

مثبت : چاگۊته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : چاگۊته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 B

مثبت : چاته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : چاته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (درست می کردم …)

 A

 مثبت : چاگۊته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : چاگۊته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : چانؤگۊته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 B

 مثبت : چاته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : چاته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : چانؤته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی نقلی (درست کرده ام …)

 A

مثبت : چاگۊتأم  چاگۊتأی  چاگۊته  چاگۊتأیم  چاگۊتأین  چاگۊتأن

منفی : چانؤگۊتأم  چانؤگۊتأی  چانؤگۊته  چانؤگۊتأیم  چانؤگۊتأین  چانؤگۊتأن

 B

مثبت : چاتأم  چاتأی  چاته  چاتأیم  چاتأین  چاتأن

منفی : چانؤتأم  چانؤتأی  چانؤته  چانؤتأیم  چانؤتأین  چانؤتأن

———————————

¤ ماضی بعید (درست کرده بودم …)

 A

مثبت : چاگۊته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : چانؤگۊته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 B 

مثبت : چاته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : چانؤته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (درست کرده باشم …)

 A

مثبت : چاگۊته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

منفی : چانؤگۊته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 B

 مثبت : چاته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : چانؤته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

 A

مثبت : چاگۊته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : چاگۊته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

 B

 مثبت : چاته دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

 منفی : چاته ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

 A

مثبت : چاگۊته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : چاگۊته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

 B

 مثبت : چاته دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

 منفی : چاته ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ مضارع اخباری (درست میکنم …)

 A

 مثبت : چاکۊنم  چاکۊنی  چاکۊنه  چاکۊنیم  چاکۊنین  چاکۊنن

 منفی : چانؤکۊنم  چانؤکۊنی  چانؤکۊنه  چانؤکۊنیم  چانؤکۊنین  چانؤکۊنن

 B

 مثبت : چانم  چانی  چانه  چانیم  چانین  چانن

 منفی : چانؤنم  چانؤنی  چانؤنه  چانؤنیم  چانؤنین  چانؤنن

———————————

¤ مضارع التزامی (درست  بکنم …)

 A

 مثبت : چاکۊنم  چاکۊنی  چاکۊنه  چاکۊنیم  چاکۊنین  چاکۊنن

 منفی : چانؤکۊنم  چانؤکۊنی  چانؤکۊنه  چانؤکۊنیم  چانؤکۊنین  چانؤکۊنن

 B

 مثبت : چانم  چانی  چانه  چانیم  چانین  چانن

 منفی : چانؤنم  چانؤنی  چانؤنه  چانؤنیم  چانؤنین  چانؤنن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم درست میکنم …)

 A

 مثبت : چاگۊته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : چاگۊته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 B

 مثبت : چاته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : چاته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر :  چاکۊن  (درست کن)
¤ فعل نهی :  چانؤکۊن  (درست نکن)

یک پاسخ ارائه کنید