وانَوَرس

چی کودان دری

با ایجازه

چَف و اَما کودان درم !

 

وگردان فارسی :

 

نپرس

چه داری می کنی

با اجازه

دارم ورم می کنم !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید