کاریگیلماتور -1

باضی یان آو به گول دیهید ، باضی یان گول به آو دیهیدی !

 

واگردان فارسی :

 

بعضی ها به گل آب می دهند ، بعضی ها گل به آب می دهند .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید