کاریگیلماتور – 11

اَنِه سایه ، اَنقد سینگین بؤ ، کی اونا زور ِ اَمرَ خؤ دومبال ، فاکِشَن دوبؤ .

واگردان فارسی :

سایه اش ، آنقدر سنگین بود ، که به زور داشت آن را دنبال خودش می کشید .

 

یک پاسخ ارائه کنید