کاریگیلماتور – 12

مِه تیلوزیون وختی داغ ِ خبران َ پخش َ کودان دوبؤ ، بوسوخت .

واگردان فارسی :

تلویزیون من وقتی ادشت خبرهای داغ را پخش می کرد ، سوخت .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید