کاریگیلماتور – 15

چُن مِه دونه چومان مست َ بؤستید ، با هم داعوا بیگیفتید .

واگردان فارسی :

چون هر دو چشم ام مست شدند ، باهم دعوا گرفتند .

 

یک پاسخ ارائه کنید