کاریگیلماتور – 18

اَنقَد اَن ِ سرد ِ گبان َ گوش بدأم ، مِه گوشان َ یخ بزأ

واگردان فارسی :

آنقدر به حرف های سردش گوش دادم ، گوش های ام یخ زدند .

 

یک پاسخ ارائه کنید