کاریگیلماتور – 22

مِه دوتا مست ِ چومان ، با هم داعوا گیفتان درید !

واگردان فارسی :

چشمان مست من، دارند با هم دعوا می گیرند .

 

یک پاسخ ارائه کنید