کاریگیلماتور – 23

چُن بیدأم داغ ِ اینتخابات مَرَ سوجانِه ، کاندیدا نبؤستَم !

واگردان فارسی :

 

چون دیدم انتخابات داغ مرا می سوزاند ، کاندیدا نشدم !

 

یک پاسخ ارائه کنید