کاریگیلماتور – 25

اگر همّتا آدمان ِ آو ایتا جوب ِ رَ بوشوبه ، رووار بؤسته .

واگردان فارسی :

 

اگر همه ی آدم ها آب شان از یک جوی می رفت ، رودخانه می شد .

 

یک پاسخ ارائه کنید