کاریگیلماتور -26

«پیانو » وختی کئنه یا بؤست ، « پیا کئنه » بــِه .

واگردان فارسی :

 

« پیانو » وقتی کهنه شد ، «پیا کهنه » می شود .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید