کاریگیلماتور – 28

وختی ایتا داغ ِ سوخن رانی بوکود، اون ِ زوان تَلَس بوکود .

واگردان فارسی :

 

وقتی یک سخنرانی آتشین ایراد کرد ، زبان اش تاول زد .

 

یک پاسخ ارائه کنید