کاریگیلماتور – 29

وَسکی خجالتی بؤ ، خجالت کشائی کی خجالت بکشه !

واگردان فارسی :

بسکه خجالتی بود ، خجالت می کشید که خجالت بکشد !

 

یک پاسخ ارائه کنید