کاریگیلماتور – 30

کج پئله ، خؤ ر ِ خؤ رَ پئله کُنه .

واگردان فارسی :

 

کرم ابریشم خودش به خودش پیله می کند .

 

یک پاسخ ارائه کنید