کاریگیلماتور – 31

وختی نخاستِم جه خجالتی آوَ بَم ، خودمَ بنأم فریزر مئن .

 

واگردان فارسی :

 

وقتی که نمی خواستم ازخجالتی آب شوم،خودم را گذاشتم توی فریزر .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید