کاریگیلماتور – 34

بولبول اَنقد گول ِ وَر بنالست،کی گول جه خجالتی سورخ َ بؤست.

واگردان فارسی :

 

بلبل آنقدر پیش گُل نالید ، که گُل از خجالتی سرخ شد .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید