کاریگیلماتور – 36

یولچُن عسلی چومان دأره ، همّتا زرخانَ شیرین دینه !

واگردان فارسی :

 

چون چشم های عسلی دارد،همه تلخی ها را شیرین می بیند .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید