کاریگیلماتور – 37

مورغ و سوکوله ، مارغانه اَمرَ پینگ پونگ بازی کودان دیبید .

واگردان فارسی :

 

مرغ و خروس،با تخم مرغ داشتند پینگ پنگ بازی می کردند.

 

 

یک پاسخ ارائه کنید