کاریگیلماتور – 38

باهار وختی یاراقان بیگیفت ، پئیز ببؤ ست .

 

واگردان فارسی :

 

بهار وقتی یرقان گرفت ، پائیز شد .

 

یک پاسخ ارائه کنید