کاریگیلماتور – 4

مِه دیل او پیچا ر ِ سوجه ، کی خؤ رَ ، به موش موردگی بزأ داره !

واگردان فارسی :

دل ام به حال آن گربه ای می سوزد ، که خودش را ، به موش مردگی زده است !

 

یک پاسخ ارائه کنید