کاریگیلماتور – 40

اَن و اون ِ گب مئن دووَسته ، تا قاره مان ِ دو بَبه !

 

واگردان فارسی :

 

میان حرف دیگران می دوید، تا قهرمان دو بشود .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید