کاریگیلماتور – 41

نازوک یأنی لاغرَ بؤسته کولوفت .

واگردان فارسی :

 

نازک یعنی کلفت لاغر شده

 

 

یک پاسخ ارائه کنید