کاریگیلماتور – 44

چُن نخاسته بیگید : خؤ کفش ِ مئن ریگ دأره ، دمپائی دوکوده !

 

واگردان فارسی :

 

چون نمی خواست بگویند:ریگ توی کفش اش دارد، دمپائی می پوشید!

 

 

یک پاسخ ارائه کنید