کاریگیلماتور – 45

سیکاری آدم ، خؤ ر ِ خؤ سیبیل َ دُو دیهه !

واگردان فارسی :

 

آدم سیگاری ، خودش سبیل خودش را دود می دهد !

 

یک پاسخ ارائه کنید